Coaching Enikővel

A kamaszkor tudatosabb megéléséért…

Általános szerződési feltételek

www.coachingenikovel.hu

Hatályba lépés ideje: 2021.12.09.

Bevezetés:

Legyen kedves gondosan elolvasni Általános szerződési feltételeinket, hiszen Ön rendelése leadásával elfogadja a Szolgáltató Általános szerződési feltételeit!

Amennyiben webshopunk használatával, a vásárlás folyamatával, termékeinkkel vagy Általános szerződési feltételeinkkel kapcsolatos kérdése van, felveheti a Szolgáltatóval a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

 

Szolgáltató adatai:

Neve: Farkasné Gács Enikő egyéni vállalkozó

Székhelye: 1119 Budapest, Szádelő u. 13.

E-mail címe: hello@coachingenikovel.hu

Telefonszáma: +36 20 241 1017

Honlap címe: www.coachingenikovel.hu 

Adószáma57839888-1-43

Nyilvántartási szám: 56500493 

Bankszámlaszáma: 11773315 – 93259570 – 00000000

 

A tárhelyszolgáltató adatai

Neve: Rackforest Kft.

Címe: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001.

E-mail címe: info@rackforest.hu

Telefonszáma: +36 1 211 0044

 

Fogalmak:

Felek: Eladó és Fogyasztó együttesen

Fogyasztó: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18. életévét betöltött természetes személy

Fogyasztói szerződés: szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül

Jótállás: a Fogyasztói szerződés esetében a Polgári Törvénykönyv szerint

             jogszabályi kötelezettségen túlmutató, illetve önként, a szerződés megfelelő teljesítéséért vállalt jótállás

             kötelező jótállás, mely jogszabályon alapul

Szerződés: Eladó és Fogyasztó között a webshop és e-mail felhasználásával történő adásvételi szerződés megkötése

Távollévők között kötött szerződés: a szerződés tárgyát képező termék megvásárlására vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, amely a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, távollévők közti kommunikációs eszköz alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein belül kerül megkötésre

Távollévők közti kommunikációs eszköz: a felek távollétében szerződési nyilatkozat megtételére alkalmas eszköz, pl. internetes hozzáférést biztosító eszköz, nyomtatvány, katalógus, telefon

Termék: webshopunk árukészletében lévő coaching szolgáltatás felhasználására feljogosító ajándékutalvány

Webshop: webshopunk, melyen a szerződéskötés megvalósul

 

Vonatkozó jogszabályok:

        1997. évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről

        1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

        2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

        2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

        2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

        19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

        45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

        Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről

        Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

 

ÁSZF hatálya és elfogadása:

A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát Általános szerződési feltételeink is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk az Önt és minket megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési, illetve szállítási feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön rendelése leadásával elfogadja a szolgáltatás Általános szerződési feltételeit, mely a megkötésre kerülő szerződéshez tartozik.

 

Szerződés nyelve és formája:

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés a megrendelés leadásával jön létre, Általános szerződési feltételeink elfogadásával.

 

Árak:

Az árak forintban értendők. Szolgáltató alanyi adómentes, ennek megfelelően az áraknak ÁFA tartalma nincs. Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát.

 

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:

A Fogyasztó a terméket, illetőleg a szolgáltatás illető kifogásait a következő elérhetőségeinken juttathatja el hozzánk:

        E-mail cím: hello@coachingenikovel.hu

        Telefonszám: +36 20 241 1017

 

A Fogyasztó elsősorban írásban, egyes esetekben azonban szóban is közölheti a Szolgáltatóval panaszát.

A beérkezett panaszt Szolgáltató haladéktalanul kivizsgálja és lehetőség szerint megoldja. Szolgáltató a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolati példányát eljuttatja a Fogyasztó részére (személyes jelenlét esetén helyben átadja). E-mailen érkezett panasz esetében pedig 30 napon belül a válasszal együtt megküldi a Fogyasztó részére. Szolgáltató köteles a panaszt egyedi azonosítószámmal ellátni – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén.

Tartalmaznia kell a panaszról felvett jegyzőkönyvnek:

        Panasz eljuttatásának helyét, módját, idejét

        Fogyasztó nevét, lakcímét, elérhetőségét

        Fogyasztói panasz részletes leírását, továbbá a dokumentumok, iratok, bizonyítékok jegyzékét

        Szolgáltató nyilatkozatát a Fogyasztói panaszt érintő álláspontjáról, ha annak haladéktalan kivizsgálása megoldható

        Jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét

        Jegyzőkönyvet felvevő személy- és a Fogyasztó aláírását – ez utóbbit abban az esetben, amennyiben személyes jelenléttel történik a szóbeli panasz közlése

        A panasz egyedi azonosítószámát – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén

Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és válasza másolati példányát 5 évig megőrzi, ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.

Szolgáltató a Fogyasztót írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes hatóság és a Fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési címét, elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint a Szolgáltató Fogyasztói jogvita rendezése céljából történő Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos álláspontját.


Abban az esetben, ha a Szolgáltató és a Fogyasztó közti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó:


Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás:

A Fogyasztói jogok megsértése esetén a Fogyasztó jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a Fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatalok látják el. Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/

 

Bírósági eljárás:

A Fogyasztó polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

Békéltető Testületi eljárás:

Jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni, ha Fogyasztói panaszát elutasítjuk. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.


A Békéltető Testületi eljárásban a Szolgáltatót együttműködési kötelezettség terheli. Ez alapján Szolgálatató köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot megküldeni, valamint a Békéltető Testület előtti meghallgatáson megjelenni és egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

Amennyiben fenti együttműködési kötelezettségünknek nem teszünk eleget, a Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe kerül az ügy, mely szerint a cégek jogsértő magatartásakor kötelező bírságkiszabás van érvényben, ettől eltekinteni nem lehet.

A bírság összege kis- és középvállalkozás számára 15.000 – 500.000 Ft-ig.


A Fogyasztó kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A kérelmet írásban (levél, fax, távirat útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán, elektronikus formában), a Békéltető Testület elnökéhez szükséges eljuttatni.


Tartalmaznia kell a kérelemnek:

        Fogyasztó nevét, lakóhelyét/tartózkodási helyét, elérhetőségét.

        Fogyasztói jogvitával érintett szolgáltató nevét, székhelyét/telephelyét.

        Fogyasztó álláspontját és az azzal kapcsolatos bizonyítékokat, tényeket.

        Fogyasztó nyilatkozatát, hogy megkísérelte a vitás ügy rendezését közvetlenül az érintett vállalkozással.

        Fogyasztó nyilatkozatát, hogy más Békéltető Testületi eljárást nem kezdeményezett az ügyben, nem indított közvetítői eljárást, keresetlevelet nem adott be, fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet nem terjesztett elő.

        Testület döntésére irányuló indítványt.

        Fogyasztó aláírását.

        Amennyiben a Fogyasztó az illetékes Békéltető Testület helyett más testületi illetékességet kérelmezett, annak megjelölését

Mindenképpen csatolni szükséges a kérelemhez azon okiratot vagy másolatát, mely tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Fogyasztó (a szolgáltató panaszt elutasító írásbeli nyilatkozatát, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor a Fogyasztó által birtokolt írásos bizonyítékokat az egyeztetés megkísérléséről).

Amennyiben meghatalmazott jár el a panasz ügyében, a kérelemhez mellékelni szükséges a Fogyasztó által kiadott meghatalmazást.

További információ a Békéltető Testületekről: http://www.bekeltetes.hu

További információ a területileg illetékes Békéltető Testületekről: 
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Online vitarendezési platform:

Az Európai Bizottság által létrehozott weboldalon, Fogyasztói regisztrációt követően, az oldalon található kérelem kitöltésével a Fogyasztó rendezheti az online vásárlással kapcsolatos jogvitáit bírósági eljárás indítása nélkül. Ez is egy módja a távolsági korlátok nélküli Fogyasztói jogérvényesítésnek.

Ön panaszt tehet az online vásárolt termékkel/szolgáltatással kapcsolatban.

Önnek és az Ön által bepanaszolt cégnek lehetősége van ezen az online vitarendezési platformon együtt kiválasztani, hogy mely vitarendezési testületet bízzák meg a panasz kezelésével.

Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

Szerzői jogok:

Szolgáltató weboldala szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Tilos a weboldalon található képek, szövegek, szoftveres, illetve grafikai programok engedély nélküli használata, továbbá a weboldt módosító, kártékony alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy a weboldalról, valamint adatbázisunkból történő anyagok, képek, videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos (Farkasné Gács Enikő e.v.) írásos hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett.

 

Részleges érvénytelenség és magatartási kódex:

Abban az esetben, ha az Általános szerződési feltételeink egy pontja jogilag hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szerződés többi része továbbra is érvényes.

Műszaki védelmi intézkedések és digitális adattartalom működése:

A szerverek, melyek a weboldalunkon megjelenő adatokat biztosítják, 99,9%/év feletti elérhetőséggel rendelkeznek. A teljes adattartalmat folyamatosan mentjük, rendszeres időközönként, ha gond adódna, úgy az eredeti adatok visszaállíthatók. Az adatok, melyek weboldalunkon megjelennek, MySQL, adatbázisban kerülnek tárolásra.

 

Termékek tulajdonságai:

A weboldalon értékesített termék a coaching szolgáltatás igénybevételéhez szükséges utalvány.

Érvényességi ideje minden esetben megtalálható az utalványon a szolgáltatás igénybevételéhe szükséges egyedi azonosító számmal együtt.

Az érvényességi idő meghosszabbításáról a Szolgáltató egyoldalúan, indoklás nélkül dönthet.

A weboldalon az értékesítésre szánt termékek tulajdonságairól az adott termék oldalán található leírás is szolgáltat információt.

Támogatói jegy vásárlása esetén a befizetett összeg teljes egészében a Támogatási Alapba kerül, melyből később kerül felhasználásra. Az összeg felhasználásáról rendszeresen kimutatás jelenik meg a honlapon. A támogatói jegy esetében az értékesített termék egy, az ügyfél által kinyomtatható, pdf formátumban elküldésre kerülő Támogatói oklevél.

 

Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért:

A megrendelés folyamata során, a rendelés megerősítése előtt adott a lehetőség az Ön által megadott adatok módosítására, javítására. Az Ön által megadott adatok pontosságáért Ön felelős. Ezen adatok alapján állítjuk ki a számlát. Rendelése leadásával Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az Ön által hibásan megadott adatokból eredő károk, költségek Ön részére történő áthárítására. Szolgáltató a hibás adatbevitel miatt való teljesítésért kizárja felelősségét. Az elírt e-mail cím vagy postafiókja telítettsége következtében a visszaigazolás kézbesíthetetlennek minősül, ezáltal a szerződés megvalósulását (meg)akadályozhatja.

 

Webshopunk használata:

Webshopunk a Felhasználó részére biztosítja a termékek bemutatását (termékek képpel, leírással, árral a weboldalon) és az online megrendelés opcióját. A weboldalon Ön menürendszerben böngészhet. A termékeket kategóriánként rendszerezve találja. Egy-egy kategória nevére kattintva megjelennek az abban szereplő termékek. A listaoldalról a termék részletes leírását a termék nevére kattintva találja. Akciós termékeinknél feltüntetésre kerül az akció kezdete és lejárata, illetve a “készlet erejéig” jelzés.

Ha szeretne megvásárolni egy terméket, azt (amennyiben több darabot szeretne, a darabszám beállításával, ezt követően) a kosár gombra történő kattintással teheti meg. A kosárban lévő termékeket a Kosár megtekintése segítségével nézheti meg és ellenőrizheti. Itt lehetősége van módosítani a mennyiségeken vagy törölni termékeket.
Ha kiválasztotta, mely termékeket szeretné megrendelni, a Megrendelés gombra történő kattintással, van lehetősége rendelése leadására.

Közvetlenül a rendelés jóváhagyása előtt a Felhasználó a Pénztár oldalon ellenőrizheti az adatok helyességét, a megrendelni kívánt termékeket és mennyiségüket. Itt tudja megadni a számlázási adatokat is.

 

Rendelés véglegesítése:

Ha mindent rendben talál, a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti rendelését, melyről a weboldalon és e-mailben is visszaigazolást kap. Abban az esetben, ha a visszaigazoló e-mailben veszi észre, hogy hibás adatot adott meg, kérjük, haladéktalanul, 24 órán belül jelezze felénk.

A weboldalunkon található tájékoztatás nem minősül a Szolgáltató részéről történő szerződéskötési ajánlatnak. Az ajánlattevő Ön.

Ön a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudomásul veszi, hogy ajánlata megtettnek minősül és nyilatkozata fizetési kötelezettséggel jár. Ha ajánlatát Általános szerződési feltételeink szerinti 48 órán belül nem igazoljuk vissza, Ön mentesül ajánlati kötöttsége alól.

 

Rendelés feldolgozása és a szerződés megkötése:

Webshopunkon Ön bármikor leadhatja rendelését. Rendeléséről automatikus visszaigazolást kap, melyben elküldjük Önnek a rendelés adatait. Ezzel egyidőben egy másik e-mailben elküldjük a számlát is, mely tartalmazza a bankszámla adatokat, melyek a rendelés teljesítéséhez szükségesek. Ha rendelésétől számítva 24 órán belül nem kap automatikus visszaigazolást e-mailben, kérjük, jelezze felénk, hiszen előfordulhat technikai probléma, elképzelhető, hogy emiatt nem érkezett meg rendszerünkbe rendelése. A visszaigazoló e-mail kiküdésével létrejön a szerződés.

A számla kifizetésétől számított 48 órán belül megküldjük Önnek a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosító számot tartalmazó utalványt.

Fizetési módok:

Banki átutalás:

A fizetés jelenleg kizárólag banki átutalással történhet. A megrendelés feldolgozását követően visszaigazoló e-mailben elküldjük Önnek az átutaláshoz szükséges adatokat. A számlát azután állítjuk ki és küldjük el a megadott e-mail címre az Ön számára, miután utalása beérkezett, egy következő e-mailben pedig megküldjük az ajándékutalványt, mely tartalmazza az utalvány beváltásának időszakát és a beváltáshoz szükséges azonosító számot.

Teljesítési határidő:

A teljesítési határidő a megrendelés visszaigazolásától számítva 5 munkanap.

 

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján:

 

Tájékoztatás a Fogyasztót megillető elállási jogról:

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja alapján kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása, üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, ennek értelmében jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállás jogával!


A Fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § alapján indokolás nélküli elállási jog illet meg. A Fogyasztó gyakorolhatja elállási jogát a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék átvételének napjától számított 14 napos határidőn belül.

A Fogyasztó elállási jogát gyakorolhatja a szerződés megkötésének és a termék átvételének napja közti időszakban is.

Amennyiben a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, megilleti őt a szerződés megkötése előtt az ajánlat visszavonásának joga, mely megszünteti a szerződés megkötésére irányuló ajánlati kötöttséget.

 

Elállási nyilatkozat, Fogyasztó elállási és felmondási joga:

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát a Fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozata útján gyakorolhatja.

Fogyasztói elállási nyilatkozat érvényessége:

Határidőben érvényesítettnek tekintjük az elállási jogot, amennyiben a Fogyasztó nyilatkozatát határidőn (14 napon) belül elküldi részünkre.

A Fogyasztót terheli a bizonyítás, miszerint elállási jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

A Szolgáltató a Fogyasztó elállási nyilatkozatának beérkezése után elektronikusan visszaigazolja a Fogyasztó számára az elállási jog gyakorlásának tényét, illetve tudomásul vételét.

Ha a Fogyasztó elállási jogát gyakorolta a termékkel kapcsolatban, a termék tovább már nem használható fel, az azon található érvényességi idő érvényét veszti.

 

Szolgáltató kötelezettsége a Fogyasztó elállása esetén:

 

Szolgáltató visszatérítési kötelezettsége:

Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a szerződéstől, Szolgáltató az elállásról történő tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által megfizetett teljes összeget.

 

Szolgáltató visszatérítési kötelezettségének módja:

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján történő elállás/felmondás esetén Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyezően téríti vissza. A Fogyasztó jóváhagyása esetén Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, azonban a Fogyasztót ebből adódó többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan megadott bankszámlaszám vagy postacím miatti késedelem folytán Szolgáltatót nem terheli felelősség.

 

Elállási jog a következő esetekben nem gyakorolható:

Felhívjuk figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

        Nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom esetén, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést és a Fogyasztó a beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott, hogy tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát

        Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szolgáltatás egészének teljesítése után, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítése után felmondási jogát elveszíti

Személyes konzultációt, tanácsadást tartalmazó szolgáltatások esetén, az esetleges elállás a Felek közötti megegyezésen alapul, arra a számla kiállításáig kerülhet sor.

Jótállás, szavatosság

A termékek jellegéből adódóan Farkasné Gács Enikő egyéni vállalkozó jótállást nem vállal. Ugyancsak a termékek jellegéből adódóan a szavatosság kérdésköre nem értelmezhető.

Shopping Cart