Coaching Enikővel

A kamaszkor tudatosabb megéléséért…

Adatkezelési tájékoztató

 1. Bevezetés és alapfogalmak

Jelen tájékoztató Farkasné Gács Enikő e.v. 57839888-1-43 üzleti partnereinek személyes adataival kapcsolatos adatkezelői tevékenységét hivatott bemutatni az érintett üzleti partnereknek. Ennek keretében (az adatgyűjtés időpontjában) a következőkről ad tájékoztatást az érintetteknek:

 • Az adatkezelő vállalkozás/szervezet neve.
 • A vállalkozás/szervezet miért kezeli a személyes adatokat (cél).
 • Az érintett személyes adatok kategóriái.
 • Az adatkezelés jogalapja.
 • A vállalkozás/szervezet mennyi ideig őrzi meg az adatokat.
 • Milyen más adatkezelő és adatfeldolgozó kaphatja meg az adatokat.
 • Továbbítják-e az EU-n kívülre az adatokat.
 • Az érintettnek joga van az adatokhoz hozzáférni.
 • Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz.
 • Az érintettnek joga van visszavonni a hozzájárulását.
 • Az automatikus adatkezelésen alapuló döntéshozatal létezése és logikája.
 • Az információkat írásban kell megadni, de kérésre szóbeli tájékoztatás is adható.

Adatkezelő: jelen tájékoztatóban a 2. pontban részletesen megnevezett Farkasné Gács Enikő e.v. 57839888-1-43.

Adatalany vagy érintett: az a természetes személy, akire a személyes adat vonatkozik. Jelen tájékoztatóban a magánszemély üzleti partner, vagy nem természetes személy üzleti partner esetén az üzleti partner kijelölt kapcsolattartója.

Az adatkezeléssel kapcsolatos bővebb felvilágosítás és bármely felmerülő igény esetén a hello @ coachingenikovel.hu címen léphet velünk kapcsolatba.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.:5.

Telefon: +36 1 391-1400

Fax: +36 1 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat @ naih .hu

Honlap: www. naih .hu

 

 1. Az adatkezelő

Neve: Farkasné Gács Enikő egyéni vállalkozó

Székhelye: 1119 Budapest, Szádelő u. 13.

E-mail címe: hello @ coachingenikovel.hu

Telefonszáma: +36 20 241 1017

Adószáma: 57839888-1-43

Nyilvántartási szám: 56500493

 1. Adatkezelő által megbízott adatfeldolgozók

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Google Google Inc.

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, Egyesült Államok

Google Analytics a látogatói statisztikák elkészítéséhez.

Octonull Kft. (www.billingo.hu)

1085 Budapest, József krt. 74. I. emelet 6.

Számlázás

 1. Az általunk kezelt adatok:

4.1. Üzenetküldés, kapcsolatfelvétel, tájékoztatás, online időpontfoglalás, panasz

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja

Név (cégnév)

üzenetküldés a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül,

Kapcsolattartó (cég esetén)

üzenetküldés a hello @ coachingeniko.hu -ra

Email cím (Telefonszám)

cél: kapcsolattartás, tájékoztatás nyújtása a szolgáltatásokról, termékekről

Üzenetküldés időpontja

technikai művelet végrehajtása

 

Az adatkezelés jogalapja:
az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pont
Az adatkezelés jelen esetben az Ön hozzájárulásán alapul, az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy kérését teljesíteni nem tudom.

panasz esetén: jogi kötelezettség GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont

Az adatkezelés ilyen esetben az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.

(1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fogytv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.), a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.))

Az érintettek köre:
a weboldal üzenetküldő felületén keresztül, valamint email üzenetet küldő valamennyi érintett

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
az adatkezelés az adott ügy elintézéséig tart, kérdés megválaszolásáig tart (kivéve: ha valamely szolgáltatást megrendeli az érintett)

panasz esetén 5 év

4.2. Online vagy személyes konzultációra történő jelentkezés, szolgáltatások/termékek megvásárlása

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja

Név (cégnév) Kapcsolattartó (cég esetén)

kapcsolatfelvételhez, megrendeléshez, jelentkezéshez és a szabályszerű számla kiállításához szükséges. Személyre szóló ajándékutalvány esetén a megajándékozott neve, az utalvány és a megajándékozott azonosítása érdekében.

Email cím
Telefonszám

kapcsolattartás, valamint pontos egyeztetés felek között a szolgáltatás teljesítésének menetéről

Számlázási név és cím
(Cég esetén adószám)

szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésé végigkövetése

Megrendelés/Jelentkezés időpontja

technikai művelet végrehajtása

 

Az adatkezelés jogalapja:
a megrendelés/jelentkezés tekintetében szerződés teljesítése,
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pont

Az adatkezelés a megrendelés/jelentkezés, azaz a szolgáltatás megvásárlása esetében, mint szerződéses jogügylet teljesítéséhez szükséges.

a számlázás tekintetében szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c.) pont

Az adatkezelés számlázás esetében az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.
(2000. évi C. törvény a számvitelről- Szvtv.)

Az érintettek köre:
a weboldal keresztül megrendelést, jelentkezést lebonyolító érintettek

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
konzultációra /tanácsadásra stb. jelentkezés, valamint ajándékutalvány vásárlása esetén a emailben történő kiküldés után, a konzultációk/tanácsadás befejezése után 1 évig megőrzésre kerülnek kivéve, ha az érintett kérelmezi adatainak törlését

a számlázási adatok megőrzése számla formájában 5 év
(az Szvt. 169. § alapján )

4.3 Sütik (cookie)

Személyes adat

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja

IP cím, ország, használt böngésző, eszköz és operációs rendszer típusa és verziószáma, nyelvi beállítások, látogatás időpontja, látogatási adatok (megtekintett oldalak, eltöltött idő, kattintások, megnyitások)

https://coachingenikovel.hu weblapjain látogatói statisztika készítése. Jogos érdek, és az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés jogalapja:
az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

A Google Analytics (_ga), amely beállításunk szerint 2 hónapig tárolja a személyes adatoknak számító adatokat. A 2 hónap mindig az utolsó aktivitástól számít. A személyhez nem köthető származtatott, statisztikai adatokra nincsen tárolási idő limit.

Az érintettek köre:
a weboldal látogatói, akik az adatgyűjtéshez hozzájárultak

Adatfeldolgozók:

Google

 1. Adattovábbítás

Név: Octonull Kft.
Cím: 1085 Budapest, József krt.74. I. emelet 6.
Internetes elérhetőséghttp://www.billingo.hu

Az adattovábbítás célja
számlázás

Továbbított adatok köre:
a vásárlás során megadott számlázási név, cím

Jogalap:
a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §(3) bekezdése.

Adatkezelési tájékoztatóhttps://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Elérhetőséghello@billingo.hu

Shopping Cart